مربی با تجربه و صبور

مربی با تجربه و صبور ، اظهار نظر یکی از مهارت آموختگان آموزشگاه رانندگی ایران