پیشنهاد من آقای مولایی است!

پیشنهاد من آقای مولایی است ، اظهار نظر یکی دیگر از مهارت آموختگان آموزشگاه به شما داوطلبین اخذ

کلیپی از اظهار نظر شما در خصوص آقای مولایی

کلیپی از اظهار نظر یکی از مهارت آموختگان آموزشگاه

مربی با تجربه و صبور

مربی با تجربه و صبور ، اظهار نظر یکی از مهارت آموختگان آموزشگاه رانندگی ایران