رانندگی در انگلستان

رانندگی در انگلستان تفاوت چنداتی با دیگر کشورهای اروپایی ندارد، قوانین تقریبا مشابه هستند