پیشنهاد من آقای مولایی است!

پیشنهاد من آقای مولایی است ، اظهار نظر یکی دیگر از مهارت آموختگان آموزشگاه به شما داوطلبین اخذ