نظرات و کامنت های شما

نظرات و کامنت های شما در خصوص آموزشگاه رانندگی ایران و آقای مولایی

پیشنهاد من آقای مولایی است!

پیشنهاد من آقای مولایی است ، اظهار نظر یکی دیگر از مهارت آموختگان آموزشگاه به شما داوطلبین اخذ