آمار قبولی آموزشگاه رانندگی ایران

آمار قبولی آموزشگاه رانندگی ایران ، تعداد بالای قبولی مهارت آموختگان آموزشگاه در اخذ گواهینامه رانندگی از DVSA نشانه مهارت مربیان این آموزشگاه در بخش آموزش است.

 

تعداد 56 نفر قبولی در سال 2020 با آموزشگاه رانندگی ایران

 

تعداد 10 نفر قبولی در دسامبر 2020

 

تعداد 3 نفر قبولی در هفته سوم دسامبر 2020

 

تعداد 4 نفر قبولی در هفته دوم دسامبر 2020

 

تعداد 3 نفر قبولی در هفته اول دسامبر 2020

 

تعداد 12 نفر قبولی در ماه اکتبر 2020

 

تعداد 4 نفر قبولی در هفته سوم اکتبر 2020

 

تعداد 5 نفر قبولی در هفته چهارم اکتبر 2020

 

تعداد 3 نفر قبولی در هفته اول نوامبر 2020

   

تعداد 4 نفر قبولی در  هفته اول نوامبر 2019

 

تعداد 3 نفر قبولی در هفته دوم نوامبر 2019

   

تعداد 2 نفر قبولی در هفته اول دسامبر 2019

 

یک پیغام بگذارید